• Вашите любими продукти
    Няма нищо в любими...
   • Добавени продукти за сравнение
     Няма нищо в сравнение...
    • 0898710915
    • Политика за поверителност

     Чл. 1 Общи разпоредби

     Ние от  "СПОРТНИ ДРЕХИ" ЕООД поемаме ангажимент за осигуряването на поверителност и защитата на личните Ви данни, в качеството ни на Администратор на личните данни, които ни предоставяте.

     Тази Политика обяснява кога и защо събираме лична информация („лична информация“,и„лични данни“са използвани като идентични термини в тази Политика) за хората, които посещават сайта ни и ползват услугите ни, как я използваме, условията, при които можем да я разкриваме на други и как я пазим.

     Можем да променяме тази Политика в определени моменти, така, че молим да се уверите, че сте запознати с актуалната Политика за поверителност. Като използвате сайта ни и предоставяните чрез него услуги, Вие се съгласявате да сте обвързани от тази Политика.

     Всякакви въпроси, свързани с тази Политика могат да бъдат изпращани на e-mail: office@sportnidrehi.net.

     Чл. 2 За нас

     Ние сме "СПОРТНИ ДРЕХИ" ЕООД и предоставяме услуги свързани с продажбата на спортни стоки. Адресът ни на управление е гр.София, кв. "Красна поляна" бл 38 Б. Когато използваме „ние“ и „нас“ и глаголи в тази форма в текста по-долу, имаме предвид  "СПОРТНИ ДРЕХИ" ЕООД

     Чл. 3 Как събираме лична информация от Вас

     Получаваме информация за Вас, когато използвате сайта ни  SPORTNIDREHI.NET,  например когато изращате запитване за получаване на оферта, или в процеса, при който заявявате, поръчвате и ползвате предоставяните на сайта услуги.

     Чл. 4 Какъв вид лична информация събираме

     Събираме само основни лични данни за Вас, които не включват специални категории лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която събираме може да включва името, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони, както и информация относно това кои страници са посетени и кога.

     Чл. 5 Защо имаме нужда от Вашите данни

     Имаме нужда да знаем Вашите лични данни, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез този сайт,в рамките на възникнал договор между нас във връзка с предоставянето им,както и информация, която сте поискали или за която изрично сте се съгласили. Ние няма да събираме лични данни, от които нямаме нужда за горепосочените цели.

     Чл. 6 Как се използва Вашата информация

     Можем да използваме Вашата информация, за да:

     • Ви предоставяме услугите, които сте заявили, включително да обработваме поръчките Ви и да изпълняваме задълженията си, възникнали от договорните отношения между нас съгласно Общите условия;
     • Предоставяме нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили,
     • Отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания,
     • Използваме ремаркетинг през доверени сайтове, включително Google AdWords и Facebook;

     Търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и продукти/обучения.

     Правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни.

     Осигурим запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни,

     Ви информираме за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

     Чл. 7 Колко дълго пазим Вашата информация

     Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

     Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас.

     След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

     Чл. 8 Кой има достъп до Вашата информация

     Няма да продаваме, предоставяме под наем, нито ще споделяме за маркетингови цели Вашата информация с трети лица.

     Можем да предаваме информацията Ви на трети лица - доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име.

     Независимо от това, когато използваме трети лица - доставчици на услуги, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и имаме договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази Вашата информация и да не я използва за свои преки маркетингови цели.

     Ние няма да предоставяме информацията Ви на трети лица за техни маркетингови цели, освен ако Вие сте поискали това, или е необходимо по силата на закон, съдебен акт или за предотвратяване на измама или друго престъпление.

     Работим с различни трети лица - доставчици на услуги, за да Ви осигурим качествени и надеждни услуги. Когато проучвате за някоя от тези услуги или закупите такава, съответното трето лице -доставчик на услуги ще използва Вашите данни, за да Ви предостави информация и да изпълни задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях. В някои случаи те ще действат като администратор на данни на Вашата информация, и затова Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната Политика за поверителност. Тези трети лица - доставчици на услуги ще споделят Вашата информация с нас, като ние ще я използваме в съответствие с тази Политика за поверителност.

     Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

     Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

     Чл. 9 Къде обработваме Вашите данни

     Всички лични данни, които обработваме се обработват в България, но за целите на хостинга и поддръжката тази информациясе намира в България. Трети лица нямат достъп до Вашите лични данни, освен когато закон изисква това.

     Чл.10 В кои случаи ще се свързваме с Вас

     Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.

     Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на услугите , които сте заявили, на задълженията по договор между нас, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни, или въз основа на законово изискване.

     Чл.11 Как можете да получите достъп, коригиране или заличаване на Вашите лични данни

     Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

     • достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват, и техния източник;
     • коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на email адреса си, и каквато и да е друга информация,
     • заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),
     • уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

     Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно.

     За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

     1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

     2. Описание на искането;

     3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;

     4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

     5. Нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице. Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.

     Заявлението се изпраща на email: office@sportnidrehi.net.

     Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срокдо 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.

     Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

     Чл.12 Как може да подадете възражение или оплакване срещу обработването на лични данни

     В предвидените от закона случаи, Вие имате право да:

     • възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
     • да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
     • да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от Ваше име за целите по предходната точка на този член, като Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.

     Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на office@sportnidrehi.net. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни - Комисия за защита на личните данни.

     Чл.13 Налични мерки за сигурност за защита на Вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна

     Когато ни давате лична информация, ние предприемаме действия да осигурим тя да бъде обработвана по сигурен начин. Когато сте на сигурна страница, икона за заключване ще се появи в дъното на уеб-браузъра.

     Нечувствителна информация (Вашия email адрес, и т.н.) се предава обичайно през интернет, и за това никога не може да бъде гарантирана 100% сигурност. В тази връзка, макар, че се стремим да защитим Вашата информация, не можем да гарантираме сигурността на информация, която ни изпращате, и Вие правите това на свой риск. След като получим Вашата информация, полагаме максимални усилия да осигурим сигурността й на нашите системи.

     Чл.14 Профилиране

     Няма да използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

     Чл. 15 Използване на „бисквитки“(‘cookies’)

     Като много други уеб-сайтове, уеб-сайтът на SPORTNIDREHI.NET използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки обособени пакети информация, изпращана от дадена организация към Вашия компютър, за да Ви разпознае при Ваше посещение. Те събират статистически данни за действията Ви в браузъра. Това ни позволява да проследим модели на потребителския трафик, както и да разработваме статистически анализи за използването на услугите, като времето, прекарвано на уеб-сайта и страниците, което се посещават най-често. Бисквитките не Ви идентифицират като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уеб-сайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга.

     Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics.

     Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню 'Опции' или 'Предпочитания' на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и за по-подробна информация, можете да използвате бутона 'Помощ' от менютата на Вашия браузър.

     Чл.16 Преразглеждане на тази Политика

     Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни. Тази Политика е последно актуализирана през март 2018 г. и е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

   • Последно разгледани